Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti Zappertechnology EU s.r.o.


       I. Základné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, kedy na jednej strane je spoločnosť Zappertechnology EU s.r.o., so sídlom Hlavná 115/23A, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 46030/N, IČO: 51 729 849, DIČ: SK2120805962 ako predávajúci (ďalej len ako „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len ako „kupujúci“). Informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.zappertechnology.sk v časti „Kontakt“ a „E-shop/Prevádzkovateľ“.

Predmetom kúpnej zmluvy na diaľku je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

 

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

 

Pri objednávke kupujúci uvádza nasledujúce údaje:

 • ak je kupujúcim spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania – uvádza meno a priezvisko, adresu a súčasne telefónne číslo a email.
 • ak je kupujúcim podnikateľ, uvádza obchodné meno, IČO, IČ DPH, sídlo a súčasne telefónne číslo a email.


Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou písomnou kúpnou zmluvou, má prednosť textácia zmluvy.

 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy na diaľku.

Zmluvou uzatvorenou na diaľku sa podľa §2 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov – rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a zároveň ich obsahu porozumel.

Zmluvné strany sa môžu pre uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9

P.O. BOX 49A

950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034

fax. č. 037/7720 024 

 

Tieto VOP sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.zappertechnology.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim podľa zákona č. 22/2004 Z.z.

 

      II. Kúpna zmluva

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy 


Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webové stránky. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu – e-shopu uskutočnením elektronickej objednávky. Vybraný tovar je potrebné umiestniť do košíka kliknutím na ikonu „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Po dokončení nakupovania a následnom kliknutí na ikonu košíka v pravej hornej časti stránky sa zobrazí obsah košíka. Po kontrole obsahu košíka je potrebné kliknúť na ikonu „POKRAČOVAŤ“ v záujme označenia  dopravy a výberu platby. V ďalšom kroku je potrebné vyplniť údaje zákazníka (osobné, fakturačné resp. dodacie údaje). Kliknutím na „POKRAČOVAŤ“ sa kupujúcemu zobrazí "Zhrnutie objednávky". Pred uzatvorením kúpnej zmluvy má kupujúci možnosť prečítať si obchodné podmienky spoločnosti a ich odsúhlasením má možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku. Kúpna zmluva sa uzatvára momentom kliknutia na ikonu „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“, a teda záväzným odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúcim a akceptáciou objednávky predávajúcim - tzv. akceptácia objednávky. Akceptáciou objednávky sa rozumie potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy.

 

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu tzv. „POĎAKOVANÍM“ a informáciou o tom, že ho predávajúci bude kontaktovať ďalším emailom, ktorým objednávku akceptuje a potvrdí termín odoslania tovaru.

 

„Poďakovanie“ na vznik zmluvy nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) po AKCEPTÁCII OBJEDNÁVKY možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Uvedená akceptácia je potvrdením uzatvorenia kúpnej zmluvy na trvalom nosiči zo strany predávajúceho.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a /alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.

 

Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

Pokým tovar nebol kupujúcemu expedovaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky nie sú účtované žiadne poplatky. Kupujúci môže tak učiniť prostredníctvom emailu alebo telefonicky. O expedovaní tovaru je kupujúci informovaný prostredníctvom emailu.

 

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 
Zoznam tovaru uvedený na stránkach internetového obchodu spoločnosti Zappertechnology EU s.r.o. je autorským katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov. Dostupnosť tovaru môže byť na základe požiadavky kupujúceho potvrdená prostredníctvom emailu.

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

Predávajúci je povinný najmä:

 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi


Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

Kupujúci je povinný najmä:

 • včas prevziať tovar v mieste určenia,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci


Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.


Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

 

       III. Cena tovaru

Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dane z pridanej hodnoty v zákonnej výške.

 

Konečná cena je súhrnná cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Je uvádzaná vrátane DPH a ostatných poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Tieto poplatky sú poštovné, balné a expedičné výdavky.

 

Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací list resp. záručný list (ak konkrétny tovar nemá záručný list na individuálnej listine/v priloženej brožúre).

 

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.

            
       
IV. Platobné podmienky

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti pri prevzatí tovaru na pošte alebo od kuriéra (dobierka).

 

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • na dobierku

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Ku kúpnej cene účtujeme popri poštovnom a balnom aj cenu za dobierku, ktorá je zarátaná v cene objednávky.

 • platba vopred bankovým prevodom

Kupujúci vykoná úhradu bankovým prevodom po potvrdení objednávky e-mailom (po akceptácii). V platobnom príkaze je potrebné uviesť IBAN a ako variabilný symbol číslo objednávky. Ak kupujúci, pri platbe vopred bankovým prevodom, neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň tým zanikne kúpna zmluva.

 • platba prostredníctvom platobnej brány

Platobnú bránu zabezpečuje spoločnosť GP webpay. Platobná brána GP webpay umožňuje vykonávať rýchle a bezpečné platby kartou.

 
        V. Poštovné a balné

CENNÍK DOPRAVY A PLATIEB

 • Slovenská pošta - balík - 1.trieda - dobierka na adresu  → 8 EUR
 • Slovenská pošta - Kuriér – poistený expres balík EMS – dobierka na adresu → 12 EUR

 

Z celkovej sumy hodnota balného je 1 EUR.

 
        VI. Dodanie predmetu kúpy


Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý sa nachádza na sklade, dodať do 5 pracovných dní od zaplatenia – pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, resp. pri platbe dobierkou je kupujúcemu tovar odovzdaný neodkladne po zaplatení na pošte, resp. kuriérovi. Zvyčajne je tovar, ktorý sa nachádza na sklade expedovaný do 2 pracovných dní od akceptácie objednávky a následne dodaný do 2 pracovných dní odo dňa expedovania. Pri zvolení doručenia tovaru kuriérom a platby formou dobierky je zvyčajne tovar dodaný kupujúcemu nasledujúci pracovný deň odo dňa expedovania. Expedícia tovaru sa v tomto prípade uskutočňuje nasledujúci pracovný deň od objednávky. 

Dostupnosť tovaru, ktorý sa nachádza u dodávateľa - Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý sa nenachádza na jeho sklade a jeho dostupnosť je označená na eshope ako "skladom u dodávateľa" - dodať v lehote 14-21 dní odo dňa akceptácie objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Odber takéhoto tovaru zo skladu musíme vopred naplánovať a zabezpečiť doručenie na náš sklad.

Našou snahou je držať čo najviac ponúkaného tovaru na našom sklade, skladové kapacity sú však obmedzené. V súčasnej dobe môže dôjsť aj k nepredvídateľnému výpadku súčiastok, ktoré sú v našich prístrojoch veľmi špecifické a takáto okolnosť môže tiež spôsobiť dočasný výpadok plynulosti výrobného procesu a nedostatok produktov. Ohľadom aktuálnej dostupnosti produktov nás môžete kontaktovať v priebehu dňa v čase od 9:00 do 14:00.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené na objednávke.

Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.

V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na zappertechnology2013@gmail.com. Chýbajúci tovar bude okamžite doplnený na náklady predávajúceho.    

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí predávajúci vec pre prepravu.

Tovar je doručovaný iba počas pracovných dní.

 

 

        VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

       VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.zappertechnology.sk    

 

Spotrebiteľ môže použiť Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 

Predávajúci

Obchodné meno:

 Zappertechnology EU s.r.o.

Ulica a číslo:

 Hlavná 115/23A

Mesto:

 Štúrovo

PSČ:

 943 01

IČO:

 51 729 849

DIČ/IČ DPH:

 SK 21 20 805 962

Telefón:

 0949 855 020

email:

 zappertechnology2013@gmail.com

 

 

*Kupujúci (Spotrebiteľ)

 Meno a priezvisko:

 

 Adresa:

 

 Telefón:

 

 email:

 

 IBAN:

(číslo účtu), na ktorý budú zaslané peniaze za vrátený tovar:

 

Požadovaná hodnota na vrátenie:

 

Číslo objednávky:

 

Dátum objednania tovaru:

 

Dátum prijatia/prevzatia tovaru:

 

 

 

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorú som uzatvoril/a so spoločnosťou: Zappertechnology EU s.r.o., so sídlom: Hlavná 115/23A, Štúrovo, Slovenská republika, IČO: 51 729 849, email: zappertechnology2013@gmail.com, t.č.: 0949 855 020 a zároveň vraciam na hore uvedenú adresu nepoužitý nasledovný tovar:

 

*Presný názov tovaru podľa ponuky na www.zappertechnology.sk :

 

 

 

 

 

 

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

 

 

V ........................................, dňa ....................................

 

 

 

............................................

podpis spotrebiteľa

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Zappertechnology EU s.r.o., Hlavná 115/23A, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, Telefónne číslo: 0949 855 020, e-mail: zappertechnology2013@gmail.com.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.  Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov t.j.  Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 
        IX.Riešenie sporov

Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

 

V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na zappertechnology2013@gmail.com alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

 

Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zeme a doplnení niektorých zákonov v § 11 a nasl.

 

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy na úrovni Európskej únie, prostredníctvom, ktorej je možné mimosúdne riešiť spory. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára, kt. možno nájsť na stránke

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu.

 

Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

 

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.     

 

 

 

       X. Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

Záručné podmienky na tovar, ich uplatnenie, vybavenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.zappertechnology.sk na Uplatnenie reklamácie na stránke tu

        
      XI.Platnosť zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

      XII. Ochrana osobných údajov

Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom    č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.

 

Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.zappertechnology.sk v časti E-shop/Ochrana osobných údajov.

 

      XIII. Prevádzková doba

 

Objednávky cez e-shop možno zasielať nepretržite. Spracované budú podľa postupu špecifikovaného v bode VI. týchto Obchodných podmienok - Dodanie predmetu kúpy.

 

Infolinka, služby zákazníkom:


Pondelok - Piatok od 9:00 – 15:30

 

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O zmene prevádzkovej doby a prechodnom výpadku bežnej formy dodania tovaru budú zákazníci informovaní na webovej stránke www.zappertechnology.sk.

 

       XIV. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.zappertechnology.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky v opodstatnených prípadoch.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 22.08.2022.