Beck generátor

Beck generátor
Stimulátor rastu rastlín
Prístroj generuje obdĺžnikové bipolárne napätie s frekvenciou 3,915 Hz (druhá podharmonická zložka Schumannovej rezonancie). Veľkosť napätia sa samostatne reguluje na základe požadovaného prúdu a vodivosti.

Informácie o výskume: Dr. Sc. Bob Beck - vedecký inovátor a výskumník, ktorý sa zaoberal štúdiom pôsobenia elektrických mikroprúdov na rastliny a na živé organizmy. Vo svojich výskumoch Bob Beck zistil, že systém stimulácie mikroprúdmi odstraňuje z rastlín väčšinu chorôb. Stimulácia špecifickou frekvenciou s daným napätím má za účinok deaktiváciu vírusov. Stimul pôsobí na proteínový obal, kde dochádza k zmene bielkovinovej štruktúry.


Prístroj sa nastavuje pomocou 2 tlačítok: HORE a DOLE (up, down).
Na displeji sa informácie zobrazujú pomocou bargraf-u (stĺpcového zobrazovača).
Prístroj zapnete tlačítkom UP (hore) podržaním po dobu necelej sekundy.
Po zapnutí je nastavený minimálny požadovaný prúd a bliká prvá čiarka na displeji.
Zmenu požadovaného prúdu nastavujete opakovaným zatlačením tlačítka UP (hore) a znižujete opakovaným zatlačením tlačítka DN (dole).
Tým posúvate taktiež čiarku na displeji, ktorá symbolizuje intenzitu požadovaného prúdu.
Čiarka na displeji vľavo (najmenšia) znamená najnižší prúd, čiarka na displeji vpravo (najväčšia) najväčšiu intenzitu prúdu.

Tab. 1. Hodnoty sú uvádzané v uA (v mikroampéroch)
62,5
125
187,5
250
312,5
375
437,5
500
562,5
625
687,5
750
812,5
875
937,5
1000 uA
Pri pripojení záťaže sa rozsvieti na bargrafe zľava doprava stĺpec čiar, ktoré ukazujú aktuálne odoberaný prúd.
Jedna čiarka ale neustále bliká a tá symbolizuje požadovaný nastavený prúd.
Regulácia pracuje v rozsahu od 3 V do cca 34 V.
Zmena napätia z minima na maximum trvá cca 40 sekúnd.
Pokiaľ nie je pripojená žiadna záťaž, tzn. nebude dosiahnutý ani minimálny prúd ani pri zdvihnutí napätia na maximum, (po 40 sekundách) prístroj začne pípať a na bargrafe začnú poskakovať čiarky s medzerami, čo indikuje výzvu k pripojeniu záťaže.
Pokiaľ nebude záťaž pripojená, prístroj sa po 19 sekundách vypne.

Pre zistenie stavu batérie, stlačte súčasne obe tlačítka HORE a DOLE. Stav napätia batérie sa zobrazí čiarkami zprava.
Tab. 2. Napätie batérie:
3,35
3,28
3,21
3,14
3,07
3,00
2,93
2,86
2,79
2,72
2,65
2,58
2,51
2,44
2,37
2,30

Vypnutie prístroja symbolizuje jedna čiarka, ktorá prechádza zprava do ľava spolu so zvukovou indikáciou.