Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Biologystic s r.o., ktorá prevádzkuje e-shop www.zappertechnology.sk

Pridelené identifikačné číslo:  IS E-shop klienti : 201417757
 
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári internetového obchodu www.zappertechnology.sk V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť: Biologystic s.r.o. Lipová 8,  943 01 Štúrovo oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch  počas celého obdobia registrácie.

Spoločnosť  Biologystic s.r.o., je  oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope Zappertechnology.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope zappertechnology.sk , stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@zappertechnology.sk

Po zrušení registrácie v e-shope zappertechnology.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je firma Zappertechnology s.r.o., povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Newsletter áno“ v Objednávkovom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti Biologystic s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári alebo Objednávkovom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách e-mailom.


Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie  oznámite emailom na info@zappertechnology.sk
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný informovať o ich zmene emailom na info@zappertechnology.sk

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou Zappertechnology s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Zappertechnology s.r.o., vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov ktoré spracúva. Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom podľa §6 ods. 2 č. 122/2013 Z.z.


Zoznam aktuálnych tretích strán , ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:  Slovenská pošta a.s.